Stop Porn Culture er vår amerikanske søsterorganisasjon. 

Kvinnegruppa Ottar er den feministiske organisasjonen som tok initiativ til Stopp Pornokulturen.

Sex og Politikk er den norske foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Kvinnefronten er en norsk feministisk organisasjon.

Krisesentersekretariatet har som mål å styrke krisesentres arbeid utad.

Against Pornography er en amerikansk feministisk organisasjon som jobber pot pornografi.

Object er en britisk feministisk organisasjon som jobber mot porno og pornokultur.